Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Regenboog coaching is opgericht door Iris Budel en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75953900 In het bezit van VOG en geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Kindercoachgilde. Regenboog coaching biedt begeleiding aan particulieren, scholen en kinderopvangorganisaties als pedagogisch coach.

Op scholen biedt Regenboog coaching workshops aan en individuele coaching en begeleiding. Werken aan bewustwording van eigen talenten en kwaliteiten bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling. Systemisch coachen in de klas leert elkaars gevoelens en gedrag beter te begrijpen. Vanaf 2021 biedt ik de workshop ‘ op de kaart’ op scholen aan. Het kan zijn dat een gebeurtenis veel invloed heeft op de gehele groep dan is deze workshop helend en helpend in hun proces.

Artikel 2. Definities

a. Opdrachtnemer: Regenboog coaching

b. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, te weten de ouders/verzorgers of andere gezaghebbende van de coachee. Organisaties of scholen.

c. Coachee: het minderjarige kind van de opdrachtgever op wie de overeenkomst van toepassing is.

d. Overeenkomst: een mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten.

Artikel 3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel voorbereidende als van uitvoerende aard.

Artikel 4. Honorarium

Opdrachtgever en opdrachtnemer komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeen. Het vaste honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en geldt voor de duur van de overeenkomst.

Opdrachtgever is voor het tekenen van de overeenkomst op de hoogte gesteld van de tarieven die regenboog coaching hanteert. Het honorarium is inclusief 21 % BTW. Mocht na het startgesprek opdrachtgever besluiten niet door te gaan met Regenboog coaching dan bent u alsnog de kosten van het startgesprek €68 aan opdrachtnemer verschuldigd. Coaching buiten Dieren rekent Regenboog coaching 0,19 cent per kilometer reiskostenvergoeding.

Artikel 5. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat door de opdrachtgever voor akkoord is getekend en door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd.

De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

De opdrachtgever is gehouden aan de wettelijke regel dat kinderen onder de 17 jaar geldt, dat indien van toepassing beide(gezaghebbende) ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de coaching of d.m.v. een beschikking en beide gezaghebbende ouders de overeenkomst tekenen. Wanneer ouders gescheiden zijn draagt de ondertekende gezaghebbende ouder/verzorger er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder/verzorger wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier toestemming voor geeft.

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Inspanningsverplichting jegens opdrachtgever, nimmer een resultaatverplichting.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn. In onderling overleg kan worden besloten de overeenkomst van uitvoering van genoemde werkzaamheden voort te zetten dan wel te beëindigen. Voort is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke dien van aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. geheimhouding

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding voor alle vertrouwelijke informatie. Opdrachtnemer zal in het belang van de uitvoering van de opdracht, uitsluitend met toestemming van opdrachtgever in overleg treden met derden. In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, voor opdrachtnemer en voor coachee behoudt de opdrachtnemer het recht relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar voorkomen kan worden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever al dan niet in overleg met de opdrachtnemer heeft genomen of die verband houdt met de geboden diensten van opdrachtnemer, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld die aan de zijde is van opdrachtnemer. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies/diefstal van meegebrachte bezittingen tijdens de coachsessies. Vergoeding aan opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is aangesloten bij het Kindercoachgilde, de beroepsorganisatie voor kindercoaches en ingeschreven in het kwaliteitsregister voor kindercoaches.

Artikel 9. Facturering en betaling

Facturering vindt plaats volgens het geldende tarief zoals vermeld op de website van Regenboog coaching. De factuur zal na iedere geleverde dienst digitaal verzonden worden aan opdrachtgever. De opdrachtgever verplicht zich na ontvangst van de factuur betaling binnen 7 dagen te voldoen. Een afspraak die niet 24 uur van tevoren is geannuleerd zal door opdrachtnemer gefactureerd worden.

Artikel 10. Klachtenprocedure

Opdrachtnemer heeft zich verbonden aan de beroepscode voor de kindercoach en het klachtenreglement van Kindercoachgilde.

Artikel 11. Doorverwijzing

Opdrachtnemer stelt geen diagnoses. Mocht tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijken dat de coachee andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan kan het voorkomen dat opdrachtnemer in goed overleg met de opdrachtgever en de coachee moet doorverwijzen naar een andere hulpverlener.